Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Шановний акціонере ПАТ «Укртелеком»!


19.03.2012
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766,  місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє   Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 24.02.2012 № 86) 26 квітня 2012 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

Адреса  проведення Загальних Зборів:03056,  м. Київ, пр. Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (їхати до станції метро «Політехнічний інститут»)

Початок проведення Загальних Зборів о 15-00 год. 

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись   26 квітня 2012 року з 12-00 до 14-30 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 20.04.2012 року.

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт або інший документ згідно чинного законодавства, що посвідчує його особу, а представнику (-ам) Акціонера - довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та паспорт або інший документ згідно чинного законодавства, що посвідчує його особу.

Порядок денний Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Правління про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження  кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

8.  Припинення повноважень члена Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання Голови  та членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

9.  Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту товариства в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень товариства в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртелеком» (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

2011 рік

попередній

2010 рік

Усього активів

10 698 132

10 475 030

Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)

7 214 981

8 055 185

Довгострокові фінансові інвестиції

746 399

9 849

Запаси

560 456

397 498

Сумарна дебіторська заборгованість

1 103 266

984 582

Грошові кошти та їх еквіваленти

208 855

216 182

Нерозподілений прибуток (збиток)

(138 332)

(2 064 164)

Власний капітал

6 382 970

6 525 871

Статутний капітал

4 681 562

4 681 562

Довгострокові зобов'язання

2 820 895

2 484 703

Поточні зобов'язання

1 258 360

1 256 935

Чистий прибуток (збиток)

(136 592)

(260 432)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18 726 244 940

18 726 248 000

Кількість власних акцій, вилучених (шт.)

3 060

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду

2

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

64722

76513

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцем знаходження ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, зал № 2, перший поверх, а у день проведення Загальних Зборів – у місці їх проведення.

 Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Зайцев В.О. - директор департаменту управління власністю та корпоративними правами. Телефон для довідок: (044) 235-45-22.

                                                                                                             ПАТ «Укртелеком»Рiвненська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м.Рівне 33028, вул. Міцкевича, 2

Зворотний зв'язок